Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Sklepzmisja.pl

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 1

Definicje

1. Adres do korespondencji

  Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów
  Sklep z misją

  ul. Radzyńska 3a

  20-850 Lublin

  tel.: 504 090 168
  e-mail: kontakt@sklepzmisja.pl

  2. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem sklepzmisja.pl/strona/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

  3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  4. Sprzedawca - Fundacja Profeto.pl Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji, ul. Łowicka 46, 02-531 Warszawa, KRS 0000494148, NIP 6551971642, REGON 260743277

  5. Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.

  6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

  7. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklepzmisja.pl

  8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

  9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

  10.  Konto - konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane w ramach korzystania przez Klienta ze sklepu oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

  11.  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

  12.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  13.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

  14.  Cena – cena jednostkowa Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.

  15.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  16.  Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

  17.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego bądź mailowo (w wyjątkowych przypadkach.

   § 2

   Informacje ogólne

   1. W Sklepie można kupić dewocjonalia, w tym oryginalne wzory „krzyżyków sercańskich”. Zakupy w Sklepie wspierają działalność sercańkich misjonarzy.

   2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

   3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

   4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskiej walucie i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

   5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

   6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala (np. , na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

   7. Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).

    § 3

    Zakładanie i korzystanie z Konta w Sklepie

    1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

    2. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu utworzenia indywidualnego Konta, które umożliwia szybsze składanie Zamówień.

    3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

    4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

    5. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

    6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.

     § 4

     Zasady składania Zamówienia

     1. Zamówienia mogą być składane w Sklepie wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych.

     2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący powinien wykonać następujące kroki:

     a. wybór produktu do koszyka.
     b. zatwierdzenie koszyka przyciskiem „Zamawiam”.
     c. kupujący może się zalogować (bądź założyć Konto jeśli takiego nie posiada) lub złożyć zamówienie bez logowania;
     d. wpisanie danych do wysyłki oraz danych kontaktowych;
     e. wybór sposobu dostawy;
     f. wybór sposobu płatności;
     g. złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”;

     3. W przypadku składania zamówienia, gdy Kupujący nie jest zalogowany do Konta, zostanie poproszony o akceptację Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenia zamówienia;

     4. Sprzedający wysyła e-mail informujący o złożeniu zamówienia przez Kupującego, który zawiera podsumowanie zamówienia.

      § 5

      Oferowane metody dostawy oraz płatności

      1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

      a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska. Koszt przesyłki kurierskiej podany jest podczas składania przez Klienta Zamówienia.
      b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów. Sklep z misją, ul. Radzyńska 3a, 20-850 Lublin, tel.: 504 090 168, e-mail: kontakt@sklepzmisja.pl Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

      2. Szczegółowe informacje na temat metod i kosztów dostawy znajdują się pod adresem sklepzmisja.pl/strona/dostawa.

      3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

      a. Płatność przy odbiorze
      b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
      c. Płatności elektroniczne poprzez system płatności Przelewy24

      4. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się pod adresem sklepzmisja.pl/strona/formy-platnosci.

       § 6

       Zawarcie umowy i realizacja

       1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu.

       2. Zamówienia realizowane są w terminie do 7 dni roboczych (z zastrzeżeniem ust. 3) licząc od dnia zaksięgowania płatności do dnia wydania rzeczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym termin ten może się wydłużyć zgodnie ze wskazaniem w e-mailu informującym o planowanym terminie dostawy.

       3. Produkty personalizowane lub wykonywanych na specjalne zamówienie Klienta (np. obrączki, złote różańce o wybranym rozmiarze) realizowane są w terminie do 35 dni roboczych, a w wyjątkowych przypadkach mogą ulec wydłużeniu. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sprzedawca może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy.

       4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

       5. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

       6. W przypadku wyboru przez Klienta:

       a. płatności przelewem lub płatności elektroniczne, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
       b. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

       7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności do dnia wydania rzeczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym termin ten może się wydłużyć zgodnie ze wskazaniem w e-mailu informującym o planowanym terminie dostawy (z zastrzeżeniem ustępu 7 niniejszego paragrafu).

       8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

       9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

       a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
       b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

       10. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

       11. Wszystkie terminy są wyliczone w oparciu o dni robocze. Zamówienie złożone w dni wolne od pracy oraz weekendy są przekazywane do realizacji w pierwszy możliwy dzień roboczy.

       12. W szczególnych przypadkach (np. personalizowane produkty) możliwe jest złożenia zamówienia i jego realizacja poza Sklepem za pomocą e-maila. W takim wypadku Kupujący przed złożeniem zamówienia otrzymuje Regulamin na swój adres e-mail i proszony jest o akceptację Regulaminu i tym samym potwierdzenie dalszej chęci złożenia zamówienia.

        § 10

        Prawo odstąpienia od umowy

        1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

        2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

        3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu.

        4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

        5. Skutki odstąpienia od Umowy:

        a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
        b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
        c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
        d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
        e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
        f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

        6. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

        7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

        a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
        b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
        c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

         § 11

         Reklamacja i zwroty

         1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

         2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres do korespondencji podany w § 1 niniejszego Regulaminu.

         3. Prosimy, aby w reklamacji zawrzeć m.in. numer zamówienia, zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru (wymiana towaru na nowy/ zwrot pieniędzy);

         4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni za pomocą e-maila, chyba że Klient poprosi o odpowiedź listowną.

         5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej z dopiskiem „Reklamacja” należy wysyłać na adres do korespondencji podany w § 1 niniejszego Regulaminu.

          § 13

          Dane osobowe

          1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

          2. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

           § 14

           Postanowienia końcowe

           1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

           2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

           3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

           4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

           5. Załączniki Regulaminu stanowią integralną cześć Umowy.

            Zał. 1: Wzór odstąpienia od Umowy

            Zał. 2: Polityka Prywatności

            Koszyk

            Twój koszyk jest pusty.

            Dokonaj swoich pierwszych zakupów