Szukaj

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Sklepzmisja.pl

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 1

Definicje

1. Adres do korespondencji

  Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów
  Sklep z misją

  ul. Radzyńska 3a

  20-850 Lublin

  tel.: 504 090 168
  e-mail: kontakt@sklepzmisja.pl

  2. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem sklepzmisja.pl/strona/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

  3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  4. Sprzedawca - Fundacja Profeto.pl Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji, ul. Łowicka 46, 02-531 Warszawa, KRS 0000494148, NIP 6551971642, REGON 260743277

  5. Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.

  6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

  7. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklepzmisja.pl

  8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

  9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

  10.  Konto - konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane w ramach korzystania przez Klienta ze sklepu oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

  11.  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

  12.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  13.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

  14.  Cena – cena jednostkowa Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.

  15.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  16.  Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

  17.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego bądź mailowo (w wyjątkowych przypadkach).

   § 2

   Informacje ogólne

   1. W Sklepie można kupić dewocjonalia, w tym oryginalne wzory „krzyżyków sercańskich”. Zakupy w Sklepie wspierają działalność sercańkich misjonarzy.

   2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

   3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

   4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskiej walucie i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

   5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

   6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala (np. , na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

   7. Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).

    § 3

    Zakładanie i korzystanie z Konta w Sklepie

    1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

    2. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu utworzenia indywidualnego Konta, które umożliwia szybsze składanie Zamówień.

    3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

    4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

    5. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

    6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.

     § 4

     Zasady składania Zamówienia

     1. Zamówienia mogą być składane w Sklepie wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych.

     2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący powinien wykonać następujące kroki:

     a. wybór produktu do koszyka.
     b. zatwierdzenie koszyka przyciskiem „Zamawiam”.
     c. kupujący może się zalogować (bądź założyć Konto jeśli takiego nie posiada) lub złożyć zamówienie bez logowania;
     d. wpisanie danych do wysyłki oraz danych kontaktowych;
     e. wybór sposobu dostawy;
     f. wybór sposobu płatności;
     g. złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”;

     3. W przypadku składania zamówienia, gdy Kupujący nie jest zalogowany do Konta, zostanie poproszony o akceptację Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenia zamówienia;

     4. Sprzedający wysyła e-mail informujący o złożeniu zamówienia przez Kupującego, który zawiera podsumowanie zamówienia.

      § 5

      Oferowane metody dostawy oraz płatności

      1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

      a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska. Koszt przesyłki kurierskiej podany jest podczas składania przez Klienta Zamówienia.
      b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów. Sklep z misją, ul. Radzyńska 3a, 20-850 Lublin, tel.: 504 090 168, e-mail: kontakt@sklepzmisja.pl Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

      2. Szczegółowe informacje na temat metod i kosztów dostawy znajdują się pod adresem www.sklepzmisja.pl/strona/dostawa.

      3. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się pod adresem www.sklepzmisja.pl/strona/formy-platnosci.

       § 6

       Zawarcie umowy i realizacja

       1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu.

       2. Zamówienia realizowane są w terminie podanym na karcie danego produktu (z zastrzeżeniem ust. 3) licząc od dnia zaksięgowania płatności do dnia wydania rzeczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym termin ten może się wydłużyć zgodnie ze wskazaniem w e-mailu informującym o planowanym terminie dostawy.

       3. Produkty personalizowane lub wykonywanych na specjalne zamówienie Klienta (np. obrączki, złote różańce o wybranym rozmiarze) realizowane są w terminie podanym na karcie danego produktu. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sprzedawca może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy.

       4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

       5. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

       6. W przypadku wyboru przez Klienta:

       a. płatności przelewem lub płatności elektroniczne, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
       b. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

       7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w w terminie podanym na karcie danego produktu, licząc od momentu zaksięgowania płatności, do dnia wydania rzeczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym termin ten może się wydłużyć zgodnie ze wskazaniem w e-mailu informującym o planowanym terminie dostawy (z zastrzeżeniem ustępu 7 niniejszego paragrafu).

       8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

       9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

       a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne, płatności kartą - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności,
       b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

       10. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

       11. Wszystkie terminy są wyliczone w oparciu o dni robocze. Zamówienie złożone w dni wolne od pracy oraz weekendy są przekazywane do realizacji w pierwszy możliwy dzień roboczy.

       12. W szczególnych przypadkach (np. personalizowane produkty) możliwe jest złożenia zamówienia i jego realizacja poza Sklepem za pomocą e-maila. W takim wypadku Kupujący przed złożeniem zamówienia otrzymuje Regulamin na swój adres e-mail i proszony jest o akceptację Regulaminu i tym samym potwierdzenie dalszej chęci złożenia zamówienia.

        § 7

        Prawo odstąpienia od umowy

        1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

        2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

        3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu.

        4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

        5. Skutki odstąpienia od Umowy:

        a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
        b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
        c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
        d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
        e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

        6. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

        7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

        a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
        b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
        c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

         § 8

         Reklamacja i zwroty

         1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

         2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres do korespondencji podany w § 1 niniejszego Regulaminu.

         3. Prosimy, aby w reklamacji zawrzeć m.in. numer zamówienia, zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru (wymiana towaru na nowy/ zwrot pieniędzy);

         4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni za pomocą e-maila, chyba że Klient poprosi o odpowiedź listowną.

         5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej z dopiskiem „Reklamacja” należy wysyłać na adres do korespondencji podany w § 1 niniejszego Regulaminu.

          § 9

          Dane osobowe

          1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

          2. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu (dostępna także pod adresem: https://www.sklepzmisja.pl/strona/polityka_prywatnosci).

           § 10

           Postanowienia końcowe

           1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

           2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

           3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

           4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

           5. Załączniki Regulaminu stanowią integralną cześć Umowy.

            Zał. 1: Wzór odstąpienia od Umowy

            Zał. 2: Polityka Prywatności

            Koszyk

            Twój koszyk jest pusty.

            Dokonaj swoich pierwszych zakupów

            Cena zestawu: %bundleSum%
            Anuluj